ประชุม การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1