สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ยุกติ สาริกะภูติ