ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 12/2559 และทัศนศึกษา ดูงานโครงการฟ้าประทาน ฟาร์ม ชมสวน FLORA PARK และ ROSE PARK ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา