พิธีเปิด การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 12 และบรรยายพิเศษเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับพืชสวนไทย