รดน้ำขอพรจากท่านที่ปรึกษาสมาคมฯเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์