การแข่งขันโบว์ลิ่ง หารายได้สมทบกิจกรรมสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ สาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559